lozivate mf

lozivate mf

پسوریازیس یا صدفک چه بیماري است؟ پسوریازیس بیماري پوستی شـایــع و مزمن با بثورات پوسته دار است که در تمام سنین مشاهده میشود. شیوع این بیماري در حدود 2 % از کل جمعیت می باشد. زمینه این بیماري ژنتیکی است بنابراین در خانواده ، نـسـل انــدر نـسل منتقل میشود . همچنین در پسوریازیس بسیاري از عــــوامــل محیطی نیز موثر هستند. این بیـمــاري مسـري نیست و به دلیل آلرژي ایجــاد نمیشود. شایع ترین سنین براي بروز اولیه پسوریازیس در نوجوانـانی و در اواخر دهه پنجم زندگی است. این بیماري پوستی در بین زنان و مردان به طور مساوي مشاهده میشود، هر چند در کودکان ، در دختران بیشتر از پسران دیده میشود. بیماري پسوریازیس اغلب اوقات خفیف است به طوري که بیمار به سختی متوجه ابتلا خود به بیماري میشود ، اما گاهی این بیماري می تواند چنـان شدید باشد که بیمار باید براي درمان در بیمارستان بستري شود.بیماري پسوریازیس ممکن است خارش دار باشد . حدود 5% از افراد مبتلا بــه پسوریازیس به درد مـفـــاصـــل (ورم مـفـــاصـــل پسوریاتیک) مبتلا میشوند که ممکـن اســـــــــت یک یا چند مفصل را درگیـــر کند. در این حالت بیمـــاري پـسـوریـازیــس میتواند بسیار ناتوان کننده باشند. علائم بیماري پسوریازیس چیست؟ مشخصه بیماري پسوریازیس ضایعات پوستی به رنگ قرمــز است که توسط پوستههاي فلس مانند پوشــیده شده و لبه ضایعـات به خوبی مشخص میباشد. این ضــایـعـــات اغلب به صورت متقارن در هر دو طــرف بــدن قرار دارند. پوستهها معمولاً سفید نقرهاي هستند ولی در مناطقی از بــدن مانند زیر بغل یا در مـصــــرف مرتب مرطوب کننده توسط بیمار این پوستــه ها وجود ندارد و ضایعات به احتمال زیاد صاف و براق هستند . پسوریازیس معمولا بسیار خفیـف است و باعث ضایعاتی در ناحیه آرنج و زانو یا حالت پـوسته پـوسته شـــدن در پوست سر میشود. با این حال ، این بیماري میتواند هر منطقه از پوست را درگیر کند یا بسیار شدید باشد. اینکه دقیقاً چه چیزي موجب بیماري پوستی پسوریازیس میشود به طور کامل کشف نشده است ، اما بـسیـــــاري از تحقیقات در ایـــــن زمینه در حال انجام است. چیــزي که مشخص است این است که سیستم ایمنی بدن در این بـیـمـــاري درگیر بوده و به نظر میرسد.

علت بیماري پسوریازیس چیست؟

فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی باعث ایجاد التـهاب می شود. التـهــــــاب منجر به ایجاد بسیاري از اثرات روي پوست ، از جمله رشد عروق خونی اضافی در داخـل پوست (که باعث ایجاد رنگ قـرمـز میشود) و تکثیر بیش از حد سلولهاي پوست (که باعث ایــجــاد پوسته پوسته شدن میشود) می گردد.

اثر ژنتیک

مانند بسیاري از بیماري ها، بیماري پسوریازیس از صفات ارثی متاثر است . در حدود 50% از افراد مبتلا به پسوریازیس دیگر اعضاي خانواده نیز مبتلا هستند. در بیماران با سابقه خانوادگی پسوریازیس بیماري معمولاً زودتر شروع میشود.

استرس

استرس جسمی روحی ممکن است باعث تشدید پسوریازیس شود بنابراین باید این بیماران از شرایط استرس زا اجتناب کنند.

عفونت

عفونت ممکن است باعث عود پسوریازیس شـــود . گــــــاهی اوقــــات ، درمان عفونت ممکن است باعث پاك شدن یا بهبود پسوریازیس شود.

جراحت و ضربه

پسوریازیس ممکن است در تمام مناطق آسیبهاي فیزیکی (مثل ضربه) و شیمیایی ، عفونت و التهاب شود (پدیده کوبنر).

هورمونها

رابطه هورمونها با پــسـوریــازیـــــــس دقیقاً مشخص نیست. حوالی سن بلوغ زمان شایع بـــــــراي شـــــــــــروع بیماري پــسـوریــازیس است. بارداري نیز ممکن است باعث شدت یافتن پسوریازیس یا بهبود آن شود. بیماري پسوریازیس مادر بر جنین تأثیري ندارد .

داروها

چند دارو میتواند باعث تسریع و یا تشدید پسوریازیس شود: لیتیم (استفاده از inositol ممکن است این حالت را کاهش دهد) مسدود کنندههاي رسپتور بتا (مورد استفاده در درمان فشار خون) ضد مالاریا مثل هیدروکسی کلروکین قطع کورتیکواستروئیدهاي خوراکی قطع کورتیکواستروئیدهاي موضعی قوي

اشعه فرا بنفش

نــــــور خورشید معمولا براي پــسـوریــازیـــس سودمند است ( به جـــزء افــــــراد حساس به نور خورشید )

چاقی

بسیاري از مطالعات پسوریازیس نـشــان داده است که بسیاري از بیماران پسوریازیس مبتلا به اضافه وزن یا چـاقی شدید هستند .

اخیراً روشـــــــن شده اسـت که شدت بیماري پسوریازیس با مقاومت به انسولین ، کـــه یکی از ویژگیهاي سندرم متابولیک است، مرتبط است. بیماري پسوریازیس با خطر بیشتر آنـــژیـن و حمله قلبی ، سکته مغزي و بیماري عروق محیطی همراه ست

الکل و سیگار

 بین مصرف الکل و استعمال دخـــانـیــات و پسوریازیس شدید ارتباط مستقیم وجود دارد. با این حال ، اینکه الکل و سیگار باعث ایجاد بیماري است یا معلول آن مشخص نیست.

آیا بیماري پسوریازیس درمان پذیر است؟

 تا امروز هیچ درمان کاملی براي بیماري پسوریازیس وجـــود ندارد ولی امکان کنترل رضایت بخش پسوریازیس براي اکـثر بیماران وجود دارد. برخی از افراد تنــهـــا یکـبـــار مبتلا به پسوریازیس میشوند که پس از چند ماه بــهبــود مییابند و هرگز تکرار نمیشود. در مورد پسوریازیس قطرهاي که معمولا پس از گلودرد استرپتوکوکی ایجاد میشود نیز به هـمــیــن صورت است. در اکثر فرمهای پسوریازیس بیماری با دورههای بهبود و عود مشاهده میشود. ممکن است چندین سال بین عودهای بیماری فاصله باشد. تعداد کمی از بیماران پسوریازیس، شدید و دائمی است که درمان آن بسیار دشوار است.

lozivate mf

آشنایی با عارضه پینه  callus

پینه پا (c a l l u s  ) و میخچه در افراد فعال بوجود می آید . پینه نواحی ضخیمی از پوست است که بر اثـــر فشار مکرر یا اصطکاك بر روي ناحیه اي از پوست پا به وجود می آیند. امکــــان دارد پینه ابتدا از تاول شروع شود. میخچه و پینه خطرناك نیستند ، اما بسیار ناراحت کننده اند. همچنین این لایههاي سخت شده پوست میتواند زیـبــایی دست و پا را کاهش دهد . پینه پا هنــگــــام پوشیدن کفش یا راه رفتن باعث درد میشوند. در این مقاله از سـایـت مرکز مهرپرور شکل پینه ، علل ایجاد ، تــفـــاوت آن با میخچه و روش هاي درمان را بررسی می کنیم. پینه پا چیست؟

پینه چیست؟

 پینه یا کِبـِره یا دَقِّه ناحیهاي سخت شده از پوست دست و پا و زانو یا پیشانی انسان است که بر اثــر کـــار یـــا ساییدگی زیــاد باعث سفت شدن پوست کف پا می شود. بستن پینه روي پوست به این عـلــت اســت که لایهاي محافظ بر روي پوست تشکیل شود و از پارگی پــوســت بر اثر ادامه ســـایــــش جلوگیري شود. پینه یک برجستگی استخوانی است که روي مفصل انگشت شست پا تشکیل میشود. زمــانی شکل میگیرد که انگشت شست ، انگشت کناري خود را هل میدهد و با فشار آوردن به مفصل انگشت شست سبب بزرگ و بــرآمـــده شدن آن میشود. پوست روي پینه نیز ممکن است قرمز و زخم شود. پـینـه داراي یک هسته داخلی است که میتواند نرم یا سخت باشد. پینههاي نرم بین انگشتان پا و پینه هاي سخت روي انگشتان پـــا به وجود می آید.

نشانه هاي پینه پا

پینه انگشست شست پا دردنــاك است و باعث قرمزي و بی حس شدن پـوسـت می شود. اطراف مفصل شست درد وجود دارد و با فشار وارده از طرف کفش بدتر می شود. برآمدگی استخوان در محل پینه ي پا وجود دارد. ناهنجاري و بدشکلی پا، به علت انحراف انگشت شست ، انـگـشــت دوم ، به طرف بالا می رود و در معرض اصطکاك ناشی از کـــفـش قـرار می گیرد.

علت پینه پا چیست؟

فشاري که بر پوست وارد می آید باعث میشود پوست بمیرد و در ناحیه مرده یک سطح محافظ سخت ایجاد میشود. پینه نرم هم به همین شکل به وجود میآید ، با این تفاوت که وقتی عرق در محل تـشـــکـیـل پینه محبوس میشود ، هسته سخت آن را نرم میکند. این نوع پـینـه معمولاً بین انگشتان پا ایجاد میشود. علت پینه کف پا ناشی از ویروس نبوده و مسري نیست و معمولاً بـه دلیل فشار ناشی از کفش و چکمه بـه وجــود میآیند. پینه اغلب روي بونیونها ، انگشتان چکشی یا چنگالی و یـا روي برآمدگیهاي ناشی از آرتریت روماتوئید بروز میکند.

به طـور کلی علـت پینه بستن کف پا به شرح زیر است : غیرطبیعی بودن شیوه راه رفتن درزي درون کفش که با پنجه پا اصطکاك دارد استفاده از کفشهاي زیاد گشاد و یا زیادي تنـگ فـشــار مکرر ناشی از فعالیتهاي ورزشی (مثل میخچه کف پاي دوندگان) اشکال در ساختار استـخــوانـــی مـچ پا، مانند صافی کف پا یا خارهاي استخوانی افرادي که با استخوان هاي غیرطبیعی متولد می شوند، بیشتر به عارضه دچار می شوند. پـوشـیــدن جورابهایی که اندازه پا نیستند و فشار یــا سایش بر روي پنجههاي پا ایجاد میکنند.

فرق میخچه و پینه

پینه از میخچه بزرگتر است و اشکال مختلفی دارد ولی دردنـاك نیست. معمولاً میخچه یک مرکز سفت دارد و در قسمتی از پـوسـت ایــجـــاد می شوند که تحمل وزن را بر عهده ندارد. در صورت وارد کردن فشار به میخچه احساس درد می کنید. پینه کف پا معمولا در زیر پاشنه ، کف دست و همچنین روي زانو ایجاد می شود.

درمان پینه پا چگونه است؟

درمان پینه پا در افراد سالم به منظور رفع ظاهر ناخوشایند آن است. در مبتلایان به دیابت پینه باعث ضعف گردش خون میشود ، بنابراین باید فورا به دنبال درمان آن باشید. پزشک معاینه میکند و در مورد عواملی که باعث ایجاد پینه می شود شده سوالاتی میپرسد. در برخی مواقع عکسبرداري با اشعه ایکس انجام می شود. عکسبرداري براي بررسی ناهنجاري استخوانی است. روش هاي درمان پینه شست پا به شرح زیر است :

تجویز محلولهاي کراتولیتیکها براي از بین بردن پوشش کراتینی توسط پزشک به عنوان داروي پینه پا. 2

در صورت وجود برجستگیهاي غیرطبیعی استخوان پزشک با عمل جراحی مشکل را اصلاح می کند. 3

اگر پینه همچنان دردناك شد لازم است درمانهاي دارویی انجام شود

درمان اصلی پینه، از بین بردن اصطکاك و فشاري است که وجود دارد

گرم و مرطوب کردن محل پینه و سپس جدا کردن آنها از پوست

از ناخنگیر، قیچی و چاقو براي برداشتن پینه استفاده نکنید

استفاده از کرم نرمکننده یا پماد سالیسیلیک بعد از حمام

استفاده از آنتی بیوتیک براي درمان عفونت هاي احتمالی

 

Lozivate MF

نام دیگر پینه پوست

پینه ، همان پوست خشک و ضخیمی است که در نقاطی ماننـد آرنــج، زانو و انگشتان دست ایجاد می شود. ضخیم شدن پوست به علت فشار و اصطکاك ایجاد می شود.ضخیم شدن پوست دراین نواحی ممکن اسـت باعث درد مزمن شود، به ویژه در قسمت هاي بیرونی؛ در شرایط خاص، این ضخیم شدن ممکن است تبدیل به زخم شود. کلمه پینه یا کولوس، مترادف هاي بسیار و شرایط بی شمار بومی دارد، به طور کلی تعــاریف مختلف پینه به شکل زیر است: خارش، پاسخ به تروما ، هلوما یـا یــــک ضایعه غضروفی خفیف که ممکن است بسیارسخت باشد. کولوس یا یک ضایعه پرفشار یا خفیف. پوسیدگی هاي موضعی کف پا، آرنج و زانو و پوسیدگی هاي خفیف. با تمام این تعاریف باید گفت که عارضه پینه قابـل درمـان بوده و به راحتی می توان خشکی این ناحیه را ازبین برده و پوستی لطیف و زیبا داشت. پینه انگشتان دست در برخی موارد، کار زیاد با انگشتان دست مانند گیتار زدن، هرس برگ ها و باغبانی ، تایپ و فعالیت هاي دیگر می تواند باعث بروز خارش و خشکی در انگشتان دست شود. بــروز پیـنـه در انگشتان، می تواند باعث ناراحتی شما شود. شما با کمی صبــر و شــکیـبـــایـی می توانید از وجود پینه بر روي انگشتان خود در خانه بـهـبـــود پیــدا کنید.در صورت امکان ، هنگام کار ، از دستکش اسـتــفـــاده کنید تا از انگشتان خود محافظت کنید. جلوگیري از بروز پینه در انگشت، بـهتــر از درمان آن است. استفاده از دستکش ، علاوه بر جلوگیري از بروز پینه، مانع از بروز انواع مختلفی از آسیــب هاي پوستی می شود. هرگز سعی نکنید پینه را کنده و خودتان آن را از پوست جدا کنید. این امر می تواند منجر به عفونت و عوارض جدي شود. اگر مـی خــواهـیـد از این گزینه استفاده کنید، با پزشک مشورت کنید. در صورت بروز هر گونه تــورم و قرمزي در ناحیه پینه زده و دردناك بودن آن ، با پزشک خود مشورت کنید.

پینه زانو

پینه زدن پوست ، راهی براي محافظت از پوست شمــاســت. اصطکاك پوست موجب ضخیم شدن آن براي جلوگیري از آسیب می شود. اگر چه این کار نوعی مکــانــیسم محافظ براي پوست است، اما می تواند براي برخی افراد ناخوشایند و دردناك باشد. پینه زدن روي پوسـت ناحیــه زانو نیز علاوه بر ظاهري نامناسب، موجب ناراحتی شما می شود. پوست ضخیم، تیره و خشک روي زانو شما ناخوش آیند است ،که می تــوان با استفاده از کرم لوزیویت از شر آن رها شد.

روش مصرف : طبق تجویز پزشک

 

پینه آرنج و کف پا

پینه آرنج یکی از اقسام پینه پوست است که معمولا در مناطقی از پوست به وجود می آید که بر اثر آن، پوست، خشک و ضخیم می شود. این ضخامت و خشکی معمولا به علت فشار ثابت و اصطکاك است.پینه آرنج یکی از اقسام پینه پوست است که معمولا در مناطقی از پوست به وجود می آید که بر اثر آن، پوست، خشک و ضخیم می شود. این ضخامت و خشکی معمولا به علت فشار ثابت و اصطکاك است. بیــماري پوستی پینه آرنج هیچ خطري براي سلامتی ایجاد نمی کند و در واقــع این خشکی و ضخامت، روش بدن براي محافظت از پوست از آسیــــب هاي ناشی از فشار و اصطکاك است. قوزك پا و دسـت معمولا دچـــار این ضخامت شده و گاهی اوقات نیز درآرنج رشد می کند. افـــرادي که معمولا در طول کار، به طور مرتب آرنج خود را بر روي سطحی قرار داده و کار می کنند، ممکن است لایه اي از سلول هاي مرده پوست، کـه بـه آن کولـوس یا پینه می گویند، به وجود آید و دچار پینه آرنج می شود. بر خلاف زگیل، پینه به واسطه ویروس ایجاد نمی شود و مسري نیست و وجود زخم روي آرنج بر اثر پینه، تقریبا نادر است. پینه در لایه بالایی پوست تشکیل می شود. به طور معمول، پینـه بـدون درد است امـا گاهــی به ویژه در آرنج ، به علت نـزدیـکــی به مفـصل استخوانی و عصب زیر پوستی، دردناك می شود. به این دو دلیل ،بیشتر افراد در پی درمان پینه بر روي آرنج هستند. از آنجایی که این منطقه معمولا مشخص است، ممکن است براي برخی از افراد ناخوشایند باشد. دلیل دیگر اینکه به مراقبت پزشــکی نـیـاز دارد ، زمانی است که پینه دردناك می شود. اکثر افراد براي درمان پینه زیر نــور خورشـیــد قرار می گیرند تا از پینه آرنج خلاص شوند. با ایـن حــال، اکثر متخصصین پوست پیشنهاد می کنند که این کار صورت نگیرد. در صورتی که پینه آرنج ایجاد ناراحتی نکند، نـگـــرانــی خاصی وجود نخواهد داشت. اگر می خواهید پینه آرنج را درمان کرده و آن را از بیـن ببرید، با پزشک خود مشورت کنید ، مخصوصا براي افــــرادي که دچار بیماري دیابت بوده و یا از نوروپاتی محیطی رنج می برند. پزشک، ناحیه اي را که معمولا به نظر می رسد به رنگ خاکستري یا زرد رنگ در آمده است بررسی و مشــاهـده کرده و نسبت به درمان آن اقدام می کند. در صورتی که دچار پینه آرنج شده اید، اگر فـشـار و اصطکاك روي آرنج را بردارید، درمان موفقیت آمیز بوده و پینه آرنج به مرور زمان بــر طــرف می شود.